AOV voor Medici MOVIR

movir

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor medische beroepen van Movir. Hoe goed u ook voor uzelf zorgt, er bestaat altijd een kans dat u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. De financiële gevolgen zijn dan vaak niet te overzien.

Met een op maat gesneden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van Movir voorkomt u veel narigheid. MOVIR is dé arbeidsongeschiktheidsspecialist voor medici.


Zuiver beroepscriterium
Movir beoordeelt op basis van het beroep, zoals de verzekerde dat uitvoert. Ook wanneer de arbeidsongeschiktheid voortduurt. Taakverschuivingen neemt Movir hierbij niet mee.

Zuivere sommenverzekering
Bij arbeidsongeschiktheid wordt een van tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd. Movir vraagt het inkomen nooit op om de uitkering te kunnen verlagen. Ook verlagen zij nooit zelf het
verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als er schommelingen in het inkomen zijn.

Optierecht
Elk kalenderjaar heeft de verzekerde recht op verhoging van het verzekerde bedrag met 10% zonder medische waarborgen. Dit kan tot het door Movir toegestane maximaal te verzekeren bedrag en tot maximaal 80% van het inkomen. Voorwaarde is dat de verzekerde in de drie maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de verhoging arbeidsgeschikt is. Het optierecht vervalt vijf jaar voor het bereiken van de eindleeftijd, behalve bij een eindleeftijd van 55.*

Dekking hiv, hepatitis B en MRSA
Is de verzekerde drager van het hepatitis B-virus of andere virussen of bacteriën die een risico voor de patiënt vormen, en mag hij daarom volgens de algemene richtlijnen niet zijn beroep uitoefenen? Dan ziet Movir dit ook als arbeidsongeschiktheid.

Overstapregeling
Een verzekerde met een Beroeps-AOV heeft de mogelijkheid om, na een overgang naar een Loondienst-AOV, binnen tien jaar deze Beroeps-AOV in kracht te herstellen. Deze wordt
dan vertaald naar het meest actuele product. Hiervoor vraagt MOVIR geen medische waarborgen, wel een validiteitsverklaring. De voorwaarden zijn:
• Maximaal hetzelfde verzekerde risico als de voorgaande
Beroeps-AOV.
• De laatste door Movir afgegeven verzekeringsvoorwaarden
zijn van toepassing.
• Maximaal 80% van het inkomen kan verzekerd worden.
• De relatie met Movir is tussentijds niet beëindigd.

MSB Arrangement
Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) kunnen bij Movir een MSB Arrangement sluiten. Hierdoor profiteren de leden van dat MSB van arrangementskorting en premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid. Relaties die zich willen verzekeren binnen een MSB Arrangement kunnen de verzekering aanvragen door een aanmeldingsformulier en een validiteitsverklaring in te vullen. De standaardkeuring komt te vervallen.

Is de verzekerde geen lid meer van het MSB, dan vervallen de voordelen van dat MSB Arrangement. De aov wordt dan individueel voortgezet voor de resterende looptijd. De eigenrisicotermijn van de Langlopende verzekering – die eventueel was afgestemd op de regeling van het MSB – kan dan zonder medische waarborgen worden verlaagd.
Kijk voor meer uitleg en een actueel overzicht van de gesloten MSB Arrangementen op extranet.


Samenwerking met beroepsorganisaties
Movir heeft samenwerkingsverbanden en/of kortingsregelingen met de volgende medische beroepsorganisaties:

ANT Associatie Nederlandse Tandartsen
FMS Federatie Medisch Specialisten
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
KNMvD Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
VVMS Vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten
VvO Vereniging van Orthodontisten

Leden van deze beroepsorganisaties krijgen een korting van 10%, met uitzondering van de VvO. Leden van de VvO krijgen een korting van 15%. De kortingen gelden niet voor de
Ongevallenverzekering.

Daarnaast heeft Movir een samenwerkingsverband met SBOH (werkgever van artsen in opleiding).

Zwangerschapsuitkering
Bij de Langlopende verzekering van de Beroeps-AOV is een zwangerschapsuitkering meeverzekerd. Recht op een zwangerschapsuitkering is er als de vermoedelijke
bevallingsdatum ten minste 40 weken ná de ingangsdatum van de verzekering ligt. De uitkering is 100% van het verzekerde bedrag gedurende 16 weken. De eigenrisicotermijn wordt hierop in mindering gebracht.*
De uitkering is gebaseerd op het dagbedrag dat gold 40 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Als de eigenrisicotermijn in de 40 weken voorafgaand aan de vermoedelijke
bevallingsdatum is gewijzigd, gaan we uit van de eigenrisicotermijn met de langste duur. De minimale duur van de zwangerschap moet 20 weken zijn.

Aanvullende verzekeringen
Medisch professionals hebben naast hun persoonlijke inkomen ook andere zaken die aandacht vragen bij arbeidsongeschiktheid. Zo moet er bijvoorbeeld vaak een waarnemer
worden ingehuurd om de praktijk door te laten lopen. Of zijn er andere praktijkkosten die gewoon door blijven lopen tijdens hun arbeidsongeschiktheid, zoals huur-, hypotheek- en/of
energiekosten. Movir biedt twee aanvullende verzekeringen om deze extra kosten te dekken tijdens de eerste periode van arbeidsongeschiktheid:
de Waarnemingsverzekering en de Vaste kostenverzekering.

Deze aanvullende verzekeringen kennen een maximale uitkeringsduur van 1 of 2 jaar en kunnen alleen in combinatie met een Langlopende verzekering worden afgesloten.


Korting via uw beroepsvereniging
Wanneer u lid bent van een beroepsvereniging , kunt u wellicht korting krijgen op uw premie. Movir werkt namelijk nauw samen met veel beroepsverenigingen. In zo’n samenwerkingsovereenkomst wordt onder meer vastgelegd dat leden korting krijgen op hun verzekeringspremie.

Wilt u meer informatie of deze AOV verzekering afsluiten? Neem contact met ons op.

U kunt ook een gratis AOV offertevergelijk aanvragen.