Kennis- en ervaringstoets 2013

De kennis- en ervaringstoets moet worden afgenomen met ingang van de inwerkingtreding van Bgfo3 per januari 2013. Er is geen sprake van uitstel van het onderdeel kennis- en ervaringstoets bij bemiddeling van specifieke producten op basis van execution only.

Dat betekent dat de bemiddelaar nu de toets moet afnemen op het moment dat de klant een betalingsbeschermer, een complex product, een hypothecair krediet of een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering op basis van execution only via uw bemiddeling wil afsluiten.

De wetgever stelt het inwinnen van advies niet verplicht, ook niet bij impactvolle producten zoals bijvoorbeeld individuele inkomensverzekering. Wel wil de wetgever u als consument in bescherming nemen. Ook wij willen dat.

Arbeidsongeschikt raken betekent voor een zelfstandige doorgaans geen inkomsten. Een zelfstandige betaalt geen premies voor de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en kan dus ook geen aanspraak maken op een uitkering. Veel zelfstandigen komen in problemen als zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken, omdat ze niet genoeg financiële reserveren hebben opgebouwd. Het risico voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid is op verschillende manieren op te vangen.

Ook door het bijvoorbeeld zélf afsluiten van een verzekering zonder advies.

Wettelijke verplichting voor consument en bemiddelaar voortvloeiend uit BGFO3

Daarom moeten klanten die afzien van advies en zelf wel een impactvol product willen afsluiten (execution only), een kennis- en ervaringstoets afleggen (met uitzondering van overlijdensrisicoverzekering en uitvaartverzekering). Dit is een wettelijke plicht.

Wat houdt dit in?

Het staat ons volgens de wet vrij zelf te bepalen op welke wijze wij informatie bij u inwinnen. Wel is de inhoud van de informatie die minimaal boven tafel moet komen minimaal vastgesteld:
• financiële producten waarmee u bekend bent;
• uw inzicht in de eigenschappen en risico’s van het financiële product of dienst;
• de mate waarin u inzicht heeft in uw eigen financiële situatie;
• de mate waarin u behoefte hebt aan advies over het betreffende financiële product.

Wellicht dat de AFM in de toekomst nadere regels gaat stellen aan de kennis- en ervaringstoets. Op dit moment is dat nog niet bekend.

Als uit de informatie blijkt dat u onvoldoende inzicht heeft, moeten wij als financieel dienstverlener u erop wijzen dat het inwinnen van advies raadzaam is. De uitkomst van de toets is niet bindend.

Maar dat betekent niet dat wij de uitkomst van de toets niet serieus nemen.


Als blijkt dat u niet in staat bent een individuele inkomensverzekering voor uzelf uit te zoeken of wij menen dat uw kennis en ervaring onvoldoende is, dan nemen wij uw opdracht voor ‘execution only’ niet in behandeling.

Wij raden u dan dringend aan eerst advies in te winnen bij bijvoorbeeld een financieel planner.

Natuurlijk doet ook ú er verstandig aan de uitslag van de test serieus te nemen.

Als u de vragen niet volledig invult of het formulier niet retourneert kunnen wij niet beoordelen of u voldoende kennis en ervaring heeft om zelf een individuele inkomensverzekering af te sluiten.

Kunt u ons een volledig adviesrapport overhandigen waaruit de gevraagde bemiddeling is te herleiden? Dan hoeft u deze vragenlijst niet in te vullen. Wel vragen wij u om een handtekening als bewijs van overhandiging voor ons dossier.