AOV begrippenlijst

Op deze pagina treft u de meest voorkomende begrippen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Voor het afsluiten of vergelijken van een AOV is het raadzaam deze begrippen te herkennen.

Klik op het begrip en u leest een korte en heldere uitleg over het begrip behorend bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Staat het begrip dat u zoekt er niet bij, neem gerust contact met ons op.

Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheidscriterium (AO-criterium)
Arbeidsongeschiktheidspercentage
Beperkingenlijst
Beroepsarbeidsongeschiktheid
Beroepsbeoefenaar
Beroepsklassen
Blijvende functionele invaliditeit
Controlerend geneesheer
DGA
Eigen risicotermijn
Eindleeftijd
Erfelijkheidsonderzoek
Gangbare arbeid
Gezondheidsverklaring
Gliedertaxe
Indexatie
Keurend arts
Letsel
Medisch adviseur
Medisch belastbaarheidspatroon
Meewerkend partner
Ongeval
Passende arbeid
Premie
Premiebetaler
Reïntegratie
Risicowijziging
Rubriek A
Rubriek B
Schadeverzekering
Sommenverzekering
Uitkeringsdrempel
Uitkeringsklasse
Uitsluiting
Verzekerd bedrag
Verzekerde
Verzekeringsnemer
Wachttijd
Zelfstandige


Onderstaande lijst bevat uitleg over de meest voorkomende termen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen(aov).

Arbeidsongeschiktheid
Beperking in functioneren van de verzekerde door objectief medisch vast te stellen stoornissen in relatie tot ziekte of ongeval. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor verzekerde ongeschikt is tot het verrichten van arbeid.

Arbeidsongeschiktheidscriterium (AO-criterium)
Maatstaf voor het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beroeps-AO (eigen beroep) en passende arbeid (werk passend bij opleiding en ervaring) en gangbare arbeid (werk waartoe de verzekerde lichamelijk en geestelijk in staat is).

Arbeidsongeschiktheidspercentage
Percentage dat aangeeft in hoeverre de verzekerde minder kan verdienen ten gevolge van ziekte en/of ongeval ten opzichte van de periode daarvoor.

Beperkingenlijst
Een lijst waarop is aangegeven welke werkzaamheden een verzekerde niet kan verrichten. Deze lijst wordt samengesteld door een medisch adviseur.

Beroepsarbeidsongeschiktheid
De mate waarin een verzekerde zijn eigen beroep niet meer kan uitvoeren. Er is sprake van beroepsarbeidsongeschiktheid indien de verzekerde voor een bepaald percentage ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan zijn op het polisblad vermelde beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van arbeid.

Beroepsbeoefenaar
Natuurlijk persoon die inkomsten uit arbeid geniet, anders dan uit dienstbetrekking of als zelfstandige. Bijvoorbeeld een freelancer of tandarts.

Beroepsklassen
Inschaling van beroepen naar risico van arbeidsongeschiktheid. Er zijn 4 klassen, oplopend in risico welke effect hebben op de te betalen premie.

Blijvende functionele invaliditeit
Het blijvend geheel of gedeeltelijk (functie-)verlies van een door letsel getroffen deel, orgaan of zintuig van het lichaam van de verzekerde.

Controlerend geneesheer
Huisarts anders dan de eigen huisarts

DGA
Directeur-grootaandeelhouder. Natuurlijk persoon die minimaal 5% van de aandelen / stemrecht heeft in een BV of NV en die werkzaam is voor de BV of NV in een dienstbetrekking. Een DGA is uitgesloten van de Ziektewet, Werkeloosheidswet en Wet Arbeids Ongeschiktheid tenzij hij of zijn in dienst is van de eigen BV zonder meer dan 50% van de aandelen in bezit te hebben.

Eigen risicotermijn
De periode waarin er nog geen recht bestaat op uitkering vanuit een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov), ook wel wachttijd genoemd. Deze periode begint nadat een arts de arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld.

Eindleeftijd
De leeftijd waarop de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) eindigt en tot waar deze uiterlijk uitkeert. Deze leeftijd kan maximaal 65 jaar zijn.

Erfelijkheidsonderzoek
DNA- of chromosonen onderzoek naar erfelijke eigenschappen.

Gangbare arbeid
Alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de arbeidsongeschikte gezien zijn beperkingen met zijn krachten en bekwaamheden in staat is. Hierbij wordt geen rekening gehouden met uw opleiding, achtergrond en werkervaring. De overheid (UWV) hanteert dit criterium. Daardoor moet u iedere baan accepteren, ongeacht uw opleiding of vroegere werkzaamheden in een straal van 120 km rondom uw woonplaats. Er wordt gekeken waartoe de verzekerde nog in staat is, gezien zijn lichamelijke en geestelijke vermogens, zonder rekening te houden met zijn opleiding en ervaring.

Gezondheidsverklaring
Vragenformulier over de gezondheidstoestand van de (aspirant-)verzekerde.

Gliedertaxe
Een overzicht van lichaamsdelen en zintuigen waarbij per onderdeel een percentage is weergegeven dat aangeeft in hoeverre een verzekerde arbeidsongeschikt is bij (functie-)verlies van dat specifieke lichaamsdeel of zintuig.

Indexatie
Als het uitkeringsbedrag van uw verzekering niet meestijgt met uw inkomen, betekent dat in geval van arbeidsongeschiktheid een verlies in besteedbaar inkomen. Daarom kunt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) meestal laten indexeren.

Keurend arts
Een geneeskundige die in opdracht van de verzekeraar medisch onderzoek verricht bij de verzekerde.

Letsel
Een beschadiging van het lichaam ten gevolge van een ongeval.

Medisch adviseur
Arts die de verzekeraar medisch adviseert.

Medisch belastbaarheidspatroon
Een door een medisch adviseur ingevulde lijst waarop staat vermeld waartoe een verzekerde in staat is.

Meewerkend partner
Echtgenoot of partner van een ondernemer die arbeid verricht in het bedrijf van de ondernemer zonder dat de partner werknemer, zelfstandige of DGA is.

Ongeval
Een onverwachts van buiten inwerkend geweld op het menselijk lichaam waardoor direct een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.

Passende arbeid
Er is sprake van ongeschiktheid voor passende arbeid indien de verzekerde voor een bepaald percentage niet in staat is tot het verrichten van de werkzaamheden, die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die, gelet op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden, in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van arbeid. Er wordt beoordeeld in hoeverre een verzekerde ongeschikt is voor het verrichten van arbeid welke past bij zijn opleiding en ervaring.

Premie
Het periodiek te betalen bedrag door verzekerde aan verzekeraar ter compensatie van het afdekken van het verzekerde risico.

Re-integratie
Alle activiteiten voor het behoud en herstel van arbeidscapaciteit van de arbeidsongeschikte ofwel het voorkomen en verkorten van arbeidsongeschiktheid door het actief bevorderen van terugkeer naar beroep of passende arbeid.

Risicowijziging
Verandering van beroep en/of de aard van werkzaamheden waardoor het risico op arbeidsongeschiktheid wijzigt.

Rubriek A
Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid

Rubriek B
De periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar (rubriek A)

Uitkeringsdrempel
Minimum percentage arbeidsongeschiktheid dat recht geeft op een uitkering. Doorgaans is dit 25%, tenzij verzekerde een ander (hoger) percentage heeft aangegeven.

Uitkeringsklasse
Klasse waarin een verzekerde wordt ingedeeld op basis van een uitkeringspercentage.

Uitkeringspercentage
Percentage van het verzekerde bedrag dat wordt uitgekeerd. Het uitkeringspercentage wordt vastgesteld op basis van de arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld: bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tussen de 55% en 65% wordt een bedrag uitgekeerd ter grote van 60% van het verzekerde bedrag.

Uitsluiting
Beperking van de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Verzekerd bedrag
Bedrag dat aan de verzekerde wordt uitgekeerd na verrekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Verzekerde
Natuurlijk persoon op wiens lichaam de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) is afgesloten.

Verzekeringsnemer
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die de arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) aangaat

Wachttijd
De wachttijd is het aantal dagen nadat u arbeidsongeschikt bent verklaard, waarin u geen uitkering ontvangt vanuit uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). U kunt in de offerteaanvraag zelf een wachttijd kiezen. Een hogere wachttijd betekent een lagere premie.

Zelfstandige
De natuurlijke persoon die in Nederland winst uit onderneming ontvangt.

Wilt u meer informatie over goede en goedkope AOV verzekeringen? Neem contact met ons op.

U kunt een gratis AOV offerte aanvragen van de goedkoopste AOV zonder provisie.